nieodpłatna pomoc prawna w powiecie puckim

Mieszkańcy mogą skorzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie Powiatu Puckiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

UMÓW SIĘ ON-LINE

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku,
  84-100 Puck, Stary Rynek 2 (wejście od ulicy 1 Maja),
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00;
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie,
  84-120 Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19 (Ośrodek Pomocy Społecznej)
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-11:40;
 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Pierwoszynie, 
  84-198 Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11 (Kosakowskie Centrum Kultury),
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00;
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Krokowej,
  84-110 Krokowa ul. Wejherowska 3 (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00.

 

 Zapisy na poradę prawną, poradę obywatelską lub mediację w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji pod numerem telefonu: 58 727 07 48.


Osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia nieodpłatnej mediacji przyjmuje w punkcie w Krokowej oraz we Władysławowie w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach dyżuru.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także wskazują okoliczności uzasadniające użycie ww. środków oraz jakie są tej osobie dostępne środki porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU PUCKIEGO

 


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej ?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Źródło: BIP