Starostwo Powiatowe w Pucku

Międzysektorowość

MWM_baner 

Co to jest Model Wsparcia Międzysektorowego?

W 2022 roku Powiat Pucki, jako jeden z 36 powiatów w Polsce przystąpił do projektu innowacyjno-wdrożeniowego  w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzonego przez jedne z największych Uniwersytetów w Polsce. Zadaniem było zbadanie potrzeb dzieci i młodzieży z naszego regionu i zbudowanie na podstawie rezultatów sieci współpracy wokół potrzeb dziecka, ucznia i rodziny. Na Ziemi Puckiej badaniem zostało objętych 15 placówek z czterech gmin, a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku pełnił rolę instytucji koordynującej realizację zadania.  Jak pracujemy nad wdrożeniem Wsparcia Międzysektorowego na rzecz potrzeb dziecka, ucznia i rodziny?  Zagadnienie przedstawia poniższa mapa myśli:


 

O projekcie

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Nazwa zadania:

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej.

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować należy:

  • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej
  • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć
  • międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji
  • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
  • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
  • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
    efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
  • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)


Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu Modelu Wsparcia Międzysektorowego.

Model wsparcia międzysektorowego plakat 

 

 

 logotypy-us 

 

 

MWM_dół_strony