Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: Usługi społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

MWM_baner 

 logo-pcpr  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ul. Kolejowa 7c, 84-100 Puck
NAWIGUJ
www.pcprpuck.pl

Jakie usługi związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzi PCPR w Pucku?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku pomaga uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności niezbędne do ubiegania się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Wydaje je Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności:
 • wydawane są dzieciom okresowo do maksymalnie 16 roku życia dziecka,
 • w orzeczeniu zawarte są wskazania do ulg i uprawnień,
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wypełnionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także  dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim, tj opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów,
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt).
Kto może uzyskać orzeczenie?

Dziecko, które ma mniej niż 16 lat i spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • ma ograniczoną sprawność fizyczną lub psychiczną i ma dokumentację medyczną, która może to potwierdzić,
 • wymaga całkowitej opieki lub pomocy, większej niż zdrowe dzieci w tym samym wieku,
 • ograniczenia będą trwały dłużej niż rok i wynikają z określonych przyczyn:

○  wad wrodzonych i schorzeń, które mają różne przyczyny i:

• prowadzą do niedowładów, 
• porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu,
• upośledzają w znacznym stopniu chwytność rąk,utrudniają samodzielne poruszanie się,

○  wrodzonych lub nabytych ciężkich chorób metabolicznych, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i innych, które:• znacznie upośledzają sprawność organizmu,

• wymagają systematycznego leczenia w domu,
• wymagają okresowego leczenia szpitalnego,

 • upośledzenia umysłowego (począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym),
 • psychozy i zespołów psychotycznych,
 • całościowych zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
 • padaczki z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
 • nowotworów złośliwych oraz chorób rozrostowych układu krwiotwórczego – do 5 lat od zakończenia leczenia,
 • rodzonych lub nabytych wad narządu wzroku, które powodują:

○  znaczne ograniczenie jego sprawności, które prowadzi do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi,
○  ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

 • głuchoniemoty, głuchoty lub obustronnego upośledzenia słuchu, które nie poprawia się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Pamiętaj, że nie każda choroba może być przyczyną niepełnosprawności.

Jak uzyskać orzeczenie?

Złóż wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

WZÓR WNIOSKU O ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Co zapewnia orzeczenie?

Na podstawie orzeczenia możesz starać się o:

 • dofinansowanie do:

○  turnusu rehabilitacyjnego,
○  sprzętu rehabilitacyjnego,
○ przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
○  likwidacji barier architektonicznych (na przykład montażu pochylni, usunięcia progów w budynku),
○  likwidacji barier w komunikowaniu się (na przykład zakupu komputera),
○  likwidacji barier technicznych (na przykład zakupu urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu),

 • świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz inne świadczenia rodzinne (na przykład zasiłek rodzinny wraz z dodatkami),
 • ulgi w podatkach, zniżki na komunikację, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonament),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • usługi socjalne i opiekuńcze (na przykład pomoc przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych, sprzątanie, gotowanie),
 • usługi terapeutyczne (na przykład zajęcia plastyczne, muzykoterapia, zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami),
  rehabilitację w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach. Na przykład możecie korzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznej i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Co po uzyskaniu orzeczenia?

Jeśli twoje dziecko dostanie orzeczenie o niepełnosprawności – możesz złożyć wniosek o legitymację, która to potwierdzi.
Wniosek złóż do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z twoim miejscem zamieszkania. Razem z wnioskiem złóż ostatnie orzeczenie o niepełnosprawności, które stało się prawomocne.

Orzeczenie prawomocne  to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

WÓR WNIOSKU O LEGITYMACJĘ

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz w zakładkach na stronie www PCPR w Pucku poświęconym:

 

 

MWM_dół_strony