Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

„System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie puckim - etap II”

pomorskie_efs  
 

Projekt  „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie puckim - etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt jest realizowany przez Powiat Pucki poprzez jednostki organizacyjne w tym Powiatowy Urząd Pracy w Pucku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w Partnerstwie z Fundacja Phenomen od 01.07.2020 do 30.06.2023.

 Celem szczegółowym RPO WP 2014-2020 jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej i profilaktykę wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

Wsparciem zostanie objętych 220 osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 15% osób niepełnosprawnych (ON), a także ich rodziny, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu puckiego. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia członków grupy docelowej poprzez działania z zakresu integracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach następujących zadań:

 

 1. Integracja o charakterze społecznym;
 2. Integracja o charakterze zawodowym;
 3. Staże zawodowe i zatrudnienie subsydiowane.

 

Działania projektowe pozwolą na osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25% w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( bez osób niepełnosprawnych) oraz na poziomie 12% w odniesieniu dla osób z niepełnosprawnościami, 34% wskaźnik efektywności społecznej.

W ramach działań Starostwa Powiatowego w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:
 • Szkolenia/ kursy zewnętrzne zakończone egzaminem , podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Szkolenia komputerowe-(zewnętrzne) wynagrodzenie trenera, wynajmem sali (8 grup x 50h = 400 godzin), egzamin, materiały szkol dla 50 osób;
 • Stypendia szkoleniowe ( szkolenia komputerowe)- średnio 50h x 12,32 zł/h= 616,00 zł/ osobę;
 • Stypendia szkoleniowe (szkolenie zawodowe)- 128 osób x (śr. 110h szkol. x 12,32 zł/h);
 • Wynagrodzenie mentora zatrudnienia (opiekun uczestnika) - 1 etat (opieka nad 155 uczestnikami)- umowa o pracę;
 • Catering dla uczestników - przerwa kawowa (woda, herbata,kawa, ciastka) + obiad, dla 155 osób, średnio 22 dni szkoleniowych;
 • Zakup wyposażenia sali przeznaczonej na zajęcia z uczestnikami w tym z doradcą zaw, psychologiem;
 • Prace remontowe i adaptacyjne wraz z zakupem mebli kuchennych do sali przeznaczonej na zajęcia z uczestnikami;
 • Wynagrodzenie animatora środowiskowego (zajęcia dla dzieci i rodzin) dodatek do wynagrodzenia;
 • Budżet na działania animatora środowiskowego 20 m-cy x 400 zł;
 • Wynagrodzenie animatora wolontariatu(umowa cywilnoprawna - ok 40 godzin w miesiącu ).
W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:
 • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym opracowanie IŚR (2h na uczestnika) dodatek do wynagrodzenia 2 osób  x 320,00 zł/ miesięcznie;
 • Zajęcia indywidualne z psychologiem (2h) + opracowanie IŚR (2h) na uczestnika) umowa zlecenie;
 • Zajęcia grupowe z psychologiem (13 grup x średnio 40 h)zlecenie usług;
 • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (13 grup x średnio 31 h) dodatek do wynagrodzenia;
 • Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (średnio 3 h na uczestnika)dodatek do wynagrodzenia 2 os. x 460,00 zł/ miesięcznie;
 • Ubezpieczenie NNW - 62 osoby;
 • Wynagrodzenie pośrednika pracy - umowa o pracę -3/4 etatu;
 • Badania wstępne - 62 osoby (40% uczestników);
 • Szkolenia BHP 62 osoby (40% uczestników);
 • Odzież robocza (62os x ok.100zł)-buty rob,odzież ochronna, kamizelki ochronne, rękawice ochronne;
 • Stypendia Stażowe (ok. 40% uczestników tj.62 osoby : w tym 14 os. x (6 m-cy 1848,39 zł;
 • Stypendia Stażowe (ok. 40% uczestników tj.62 osoby : w tym 47 os. x (3 m-cy 1848,39 zł)oraz 1 os.na łączną kwotę 7950,48 zł (ok.4,5m-c) WKŁAD WŁASNY;
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, kursy/szkolenia, staże (średnio 6,5 miesiące na uczestnika, 89os);
 • Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi -średnio 3 os/mc x 450 PLN.

W ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, udzielane jest wsparcie w postaci:

 • Wynagrodzenie pracownika socjalnego - dodatek do wynagrodzenia;
 • Wsparcie dodatkowe: mediator/ prawnik/ terapeuta rodzinny ( 70 PLN * średnio 5h na uczestnika) - umowa zlecenie;
 • Zajęcia usprawniające/ rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych umowa cywilnoprawna ( 24 os, średnio po 20h/osób).

 Wartość projektu : 3 297 063,29
Wnioskowane dofinansowanie: 2 802 503,80 zł