Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

System aktywizacji społeczno-zawodowej AKTYWATOR

AKTYWATOR II

aktywator II baner reklamowy

Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pozarządowej oraz instytucji rynku pracy i instytucji pomocowych: Lokalna Grupa Działania Małe Morze (LGD) oraz Starostwo Powiatowe w Pucku (SP), poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Okres realizacji projektu : 01.07.2019- 30.06.2023

Wartość projektu : 972 938,28 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 826 997,54 zł

 


AKTYWATOR I (zakończony)

logotypy unijne EFS

Projekt jest współfinansowany był środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany byłw Partnerstwie.

 

Lider Projektu:

Powiat Pucki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
84-100 Puck ul. Kolejowa 7c

 

Partnerzy Projektu:

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku
84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 12

 

Cel projektu:
Celem projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. Jego osiągnięcie gwarantuje realizacja następujących zadań:

 

 1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 2. Usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji.
 4. Usługi wspierające osoby usamodzielniane.
 5. Wsparcie dodatkowe

 

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia w projekcie, zamieszkującymi powiat pucki jest:

 • 10 osób opuszczających pieczę zastępczą ( możliwość skorzystania z mieszkania treningowego),
 • 36 osób niesamodzielnych (18osób) oraz ich opiekunowie (18 osób),
 • 14 osób/ rodzin z niskimi kompetencjami społecznymi lub rodzicielskimi.

 

Formy pomocy:

 • teleopieka dla osób niesamodzielnych,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wolontariat,
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
 • warsztaty grupowe tj. szkoła rodziców, warsztaty terapeutycznie, poradnictwo prawne, obywatelskie, indywidualne, animacja środowiskowa,
 • wsparcie asystenta wspomagającego opiekunów osób niesamodzielnych,
 • szkolenia/ kursy/ warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz dla osób usamodzielnianych,
 • mieszkanie treningowe pod opieką asystenta osób usamodzielnianych,
 • zajęcia usprawniające/ rehabilitacyjne jako wsparcie dodatkowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników.