Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

System aktywizacji społeczno-zawodowej AKTYWATOR

AKTYWATOR II

aktywator II baner reklamowy

Deklaracja trwałości projektu

System aktywizacji społeczno- zawodowej w powiecie puckim- Aktywator- etap II,

numer umowy: RPPM.06.02.01-22-0001/19

 

Powiat Pucki zakończył realizację Projektu System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - Aktywator- etap II, numer umowy: RPPM.06.02.01-22-0001/19. Obecnie zostaje utrzymana trwałość Projektu, a poszczególne elementy realizowane będą w następującej formie:

 • Całodobowe miejsce schronienia dla osób doświadczających przemocy domowej działające w strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku ul. Kolejowa 7b, 84-100 Puck  - miejsce pobytu dla 12 osób dotkniętych sytuacją kryzysową do 3 miesięcy na terenie powiatu
 • Mieszkanie treningowe na terenie miasta Puck - liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu dla 4 osób usamodzielnianych opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą.
 • Przeznaczone dla osób w  okresie przejściowym, w okresie nauki, przed osiągnięciem pełnej samodzielności, niezależności finansowej i stabilizacji.
 • Wsparcie rodzin – 11 specjalistów poradnictwa rodzinne, w której gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze w Pucku ul. Przebendowskiego 12 w Pucku poprzez prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga, terapeuty, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku m.in. poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pucku ul. Kolejowa 7b w postaci prawnika,  psycholog, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, kierownika pieczy zastępczej.
 • Wsparcie osób niesamodzielnych - gotowość do świadczenia 2 usług realizowanych z asystentem osobistymi osób niepełnosprawnych i usługi rehabilitacji poprzez Partnera Projektu Lokalną Grupę Działania Małe Morze ul. Przebendowskiego 12 w Pucku , oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poprzez 1 usługę 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej .

Trwałość projektu zostanie utrzymana przez okres odpowiadający realizacji projektu, tj. przez okres 53 miesięcy, czyli od dnia 01.12.2023 r. do 30.04.2028r.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymana jako gotowość do świadczenia usługi. Szczegółowych informacji na temat realizacji działań udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, tel. 58 673 41 93.


Projekt trwał od 01.07.2019 r. do 30.11.2023 r


Projekt realizowany w partnerstwie organizacji pozarządowej oraz instytucji rynku pracy i instytucji pomocowych: Lokalna Grupa Działania Małe Morze (LGD) oraz Starostwo Powiatowe w Pucku (SP), poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wsparciem zostało objętych 191 osób dotkniętych lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niesamodzielne (starsze, przewlekle chore), niepełnosprawne, osoby opuszczające pieczę zastępczą, rodziny dotknięte lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu było zwiększenie dostępności do miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. 


Zrealizowano następujące zadania:

 • Usługi opiekuńcze i asystenckie dla 39 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych , realizowanych poprzez asystenturę osobistą osób niepełnosprawnych, wolontariat i teleopieka.
 • Usługi zwiększające mobilność i autonomię 22 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, realizowanych poprzez Likwidację barier architektonicznych wraz ze wsparciem specjalistycznym.
 • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji, poprzez usługi wspierania rodziny w tym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej tj. , poradnictwo specjalistyczne , szkolenia dla rodzin zastępczych , półkolonie dla dzieci z rodzin zastępczych, 12 miejsc w Hostelu Interwencyjnym.
 • Usługi wspierające 8 osób usamodzielnianych, poprzez mieszkanie treningowe wraz z asystenturą. 

 


Realizatorem projektu było:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Partnerami projektu byli:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku. 

Wartość projektu :  2 384 702,99 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 026 997,54 zł

 

 


AKTYWATOR I (zakończony)

logotypy unijne EFS

Projekt jest współfinansowany był środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w Partnerstwie.

 

Lider Projektu:

Powiat Pucki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
84-100 Puck ul. Kolejowa 7c

 

Partnerzy Projektu:

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku
84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 12

 

Cel projektu:
Celem projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. Jego osiągnięcie gwarantuje realizacja następujących zadań:

 

 1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 2. Usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji.
 4. Usługi wspierające osoby usamodzielniane.
 5. Wsparcie dodatkowe

 

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia w projekcie, zamieszkującymi powiat pucki jest:

 • 10 osób opuszczających pieczę zastępczą ( możliwość skorzystania z mieszkania treningowego),
 • 36 osób niesamodzielnych (18osób) oraz ich opiekunowie (18 osób),
 • 14 osób/ rodzin z niskimi kompetencjami społecznymi lub rodzicielskimi.

 

Formy pomocy:

 • teleopieka dla osób niesamodzielnych,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wolontariat,
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
 • warsztaty grupowe tj. szkoła rodziców, warsztaty terapeutycznie, poradnictwo prawne, obywatelskie, indywidualne, animacja środowiskowa,
 • wsparcie asystenta wspomagającego opiekunów osób niesamodzielnych,
 • szkolenia/ kursy/ warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz dla osób usamodzielnianych,
 • mieszkanie treningowe pod opieką asystenta osób usamodzielnianych,
 • zajęcia usprawniające/ rehabilitacyjne jako wsparcie dodatkowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników.