Starostwo Powiatowe w Pucku
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://powiat.puck.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • filmy udostępnione na stronie nie posiadają audiodeskrypcji ze względu na zbyt duże nakłady jakie musiałby ponieść podmiot publiczny;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Starostwo Powiatowe w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://powiat.puck.pl .

 

Dane teleadresowe jednostki
Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5
 

e-mail: sekretariat@starostwo.puck.pl


tel.: +48 58 673 42 02
fax: +48 58 673 41 91


 Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość podglądu strony w trybie czerni i bieli
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Nadia Szafraniec, n.szafraniec@powiat.puck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586734205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Orzeszkowej 5

Główne wejście do siedziby starostwa znajduje się od strony parkingu na którym zlokalizowane jest miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. Drugie wejście znajdujące się od strony Powiatowego Urzędu Pracy i wyposażone jest w rampę i poręczę ułatwiające wejście. W budynku nie ma windy. Na schodach zamontowane są  poręcze. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku starostwa można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynek przy ulicy Kolejowej 7B

Wejścia do Wydziałów Komunikacji, Architektury I Budownictwa oraz Geodezji nie posiadają przeszkód architektonicznych. Na parkingu zlokalizowano cztery miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848