Powiat Pucki w partnerstwie z Fundacją Phenomen realizował projekt pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim- etap I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 28.04.2017-30.03.2018 r.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu puckiego powyżej 30 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa beneficjentów prowadząca do wzrostu poziomu ich zatrudnienia, w tym podniesienie przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz ich kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu: 982.456,80 zł     Wartość dofinansowania: 933.333,96 zł

Działania w ramach projektu objęły:

  • warsztaty/ szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
  • szkolenia zawodowe (za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma stypendium w wys. od 166,30 zł do 997,40 zł w zależności od czasu trwania szkolenia),
  • 3 miesięczne staże zawodowe (za udział w stażu uczestnik otrzyma stypendium w wys. 997,40 zł m-cznie)
  • wyposażenie/ doposażenie miejsc pracy dla pracodawcy (w wys. do 17.190,00 zł),
  • zatrudnienie subsydiowane (przez okres 3 m-cy w wys. do 1.900,00 zł m-cznie)
  • zatrudnienie wspomagane (trener pracy osoby z niepełnosprawnościami).