Starostwo Powiatowe w Pucku

Pomorskie dzieciom

Ocena 0/5

Powiat Pucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje grant w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Celem wykorzystania grantu jest udzielenie wsparcia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu puckiego (dzieci i młodzieży, w tym usamodzielnianych wychowanków) w okresie epidemii COVID-19.
Za sprawą epidemii COVID-19 i przedłużającej się izolacji społecznej widoczne jest wśród wychowanków zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne formy wsparcia (m.in. psychologa, psychiatry, logopedy, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz treningu zastępowania agresji), do których powszechny dostęp z powodu wprowadzonych obostrzeń, skutków epidemii i dużej liczby potrzebujących jest mocno ograniczony.
W ramach grantu zaplanowano również bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków. Rodziny zastępcze wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w celu wzmocnienia swoich kompetencji. Środki z grantu zostaną również wykorzystane na prowadzenie specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, pomogą w zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Uzyskane fundusze umożliwią organizację korepetycji i wsparcia w nauce dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zapewnią rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej.
W ramach grantu wsparcie otrzymają również pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku – pracujący bezpośrednio z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu puckiego. Projekt zakłada nabycie przez pracowników nowych kompetencji i umiejętności, mających na celu świadczenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo przewiduje się doposażenie pracowników w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Wsparcie w ramach grantu będzie realizowane w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r
W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiat Pucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku otrzymało grant w wysokości 339 715,89 zł .

Informacja o trwałości projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku otrzymało Grant na ww. Projekt na podstawie umowy nr 12/U-ROPS-EFS/2021). Grant realizowany był w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do dalszej realizacji wsparcia w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2025r. (tj. 24 miesięcy), w zakresie organizacji:

  • Specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przebywającej w systemie pieczy zastępczej;
  • Warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych i RDD oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z covid-19;
  • Rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji NFZ.

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu: 50 .

W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest gotowe do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie otrzymała Grant na ww. Projekt na podstawie umowy nr 12/U-ROPS-EFS/2021).

Grant realizowany był w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kłaninie.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do dalszej realizacji wsparcia mw okresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2025r. (tj. 25 miesięcy), w zakresie organizacji:

  • Specjalistyczne wparcie psychologiczne i psychiatryczne,
  • Warsztaty dla wychowawców z zakresu praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniu traumy,
  • Warsztaty dla wychowawców z zakresu praktycznych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami hiperkinetycznymi oraz zagrożonymi eksperymentalnym zażywaniem środków psychoaktywnych),
  • Superwizja  i warsztaty edukacyjne dla kadry pedagogicznej,
  • Superwizja dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu: 14.

W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest gotowa do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości.

 

 


źródło: PCPR Puck

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności